مراکز رفاهی استان خراسان جنوبی

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی خراسان جنوبی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————

فروشگاه های آبمیوه و بستنی خراسان جنوبی
رستوران های خراسان جنوبی

سفارش کارت آتیه سازان