مراکز رفاهی استان کردستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی کردستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
————————————————

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان