فرم نظرسنجی درباره مراکز درمانیبرای هر یک از معیارهای زیر، بین 1 تا 10، نمره ای اختصاص دهید. 1 به معنی ضعیف و 10 به معنی عالی می باشد. دقت داشته باشید که امتیازدهی صریح شما، به ما کمک می کند تا با ارائه بهتر خدمات، در خدمتتان باشیم.