سفارش کارت آتیه سازان
 1. نام و نام خانوادگی متقاضی(****)
  ورودی نامعتبر است
 2. کد ملی متقاضی(****)
  ورودی نامعتبر است
 3. وضعیت تاهل(****)
  ورودی نامعتبر است
 4. اگر متاهل هستید، ثبت نام برای اعضای صفحه دوم شناسنامه (همسر و فرزندان) مقدور است.
 5. نام همسر
  ورودی نامعتبر است
 6. نام فرزند اول
  ورودی نامعتبر است
 7. نام فرزند دوم
  ورودی نامعتبر است
 8. نام فرزند سوم
  ورودی نامعتبر است
 9. اگر مجرد هستید، ثبت نام برای پدر، مادر، خواهر و برادر مقدور است.
 10. نام متقاضی اول
  ورودی نامعتبر است
 11. نام متقاضی دوم
  ورودی نامعتبر است
 12. نام متقاضی سوم
  ورودی نامعتبر است
 13. نام متقاضی چهارم
  ورودی نامعتبر است
 14. نام شهر(****)
  ورودی نامعتبر است
 15. آدرس کامل پستی(****)
  ورودی نامعتبر است
 16. کد پستی(****)
  ورودی نامعتبر است
 17. شماره همراه(****)
  ورودی نامعتبر است
 18. شماره ثابت(****)
  ورودی نامعتبر است
 19. نحوه آشنایی(****)
  ورودی نامعتبر است
 20. نام نماینده فروشی که از طریق ایشان با ما آشنا شدید
  ورودی نامعتبر است
 21. آپلود ص 2 شناسنامه و کارت ملی همه متقاضیان(****)
  ورودی نامعتبر است
 22. هزینه تهیه کارت آتیه سازان برای یک سال، به صورت انفرادی، 147 هزار و 150 تومان و به صورت خانوادگی، 234 هزار و 350 تومان است. شماره کارت: 6219861024487372 شماره حساب: 83281022997481 به نام آتیه سازان زندگی ایرانیان
 23. آپلود فیش 147 هزار و 150 تومانی
  ورودی نامعتبر است
 24. آپلود فیش 234 هزار و 350 تومانی
  ورودی نامعتبر است
 25. کد امنیتی(****)
  کد امنیتی   تازه کردنورودی نامعتبر است
 26. ارسال اطلاعات و ثبت سفارش