Previous Next

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد:

نام مدیر: دکتر علیرضا فلاح

آدرس: ضلع شمال شرقی میدان رسالت، تماس: 71365

در این مرکز، تمامی خدمات آزمایشگاهی از جمله آزمایش های بالینی تخصصی و فوق تخصصی، پاتوبیولوژی و سیتولوژی، ژنتیک و سایتوژنتیک، غربالگری جنین و مادر و نوزاد و ... با پیشنهادهای ویژه برای دارندگان کارت آتیه سازان، انجام می شود.

ساعت و روزهای کاری: تمامی ایام هفته، 6 الی 20.

تصاویر: