گروه ساختمان آتیه سازان

بخش مسکن آتیه سازان از پاییز سال 94 با اهداف و برنامه ها به شرح زیر تاسیس و فعالیت خود را شروع کرده است:
اهداف:
  • تامین مسکن با کیفیت و قیمت مناسب برای اعضا و بیمه گذاران
  • سرمایه گذاری در پروژه های سودآور و تقسیم سود حاصله بین سرمایه گذاران
  • ایجاد فضای کاری جدید با درآمد مناسب برای اعضاء آتیه سازان
طرح ها و برنامه ها:
1- خرید زمین و یا مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی، تجاری و اداری
  • شناسایی زمین هایی با موقعیت مناسب و پیش بینی سود اولیه بالا، خرید زمین یا عقد مشارکت در ساخت و انجام فعالیت های اجرایی آن تا پایان پروژه
نحوه سرمایه گذاری و سود حاصله از پروژه برای اعضا:
  • فروش سهم تعاونی در پروژه مذکور و پرداخت اصل سرمایه و سود حاصله به سهام و اعضای تعاونی
  • واگذاری واحد در پروژه در صورت درخواست اعضا و دریافت تفاوت ریالی آن در پایان پروژه
  • سرمایه گذاری برای اعضاء به نسبت سرمایه اولیه و سود حاصله ایشان در سایر پروژه های تعاونی
2- مشاوره و فروش پروژه های مسکونی و تجاری توسط اعضای آتیه سازان
  • شناسایی پروژه های ساختمانی بزرگ در حال ساخت و یا تکمیل شده و عقد قرارداد با مالکین آن ها جهت فروش واحدها
در این راستا توسط کارشناسان گروه بررسی فنی و حقوقی پروژه و اطمینان از کیفیت ساخت ، اجرای پروژه و عدم ممانعت حقوقی برای پروژه انجام می پذیرد و سپس پروژه به کارشناسان فروش آتیه سازان جهت فروش معرفی می گردد.
3- تامین واحدهای اقامتی در شهرهای توریستی ایران جهت استفاده اعضای تعاونی
خرید زمین و یا مشارکت در پروژه های ساختمانی در شهرهای تفریحی- توریستی ایران و ساخت و تکمیل پروژه های مسکونی و واگذاری آن ها به اعضاء بصورت تایم شرینگ سالیانه.

منو بار